Vindkraftpark….

jpg_sustainable_energy_windmills_062_resizeInlaga till ansökan från FORSCA AB att bygga Vindkraftpark vid Fängsjön och Storsjöhöjden,  i Sollefteå och Örnsköldsviks kommun.

 

Generella synpunkter på vindkraft i Västernorrlands län

Naturskyddsföreningen är i grunden positiv till vindkraften, som förnyelsebar energikälla i Sverige.

Vi anser att dock länets beting av landbaserad vindkraft mer än uppfyllt tvåfallt varför vi ser industriella satsningen här går över nationella målet.

Energibesparingar och effektiviseringar har lett till ett minskat elbehov. I hela Europa sjunker elkonsumtionen. Ska vindkraften användas för att ersätta fossila bränslen krävs politiska beslut och några sådana har inte fattats.

Synpunkter på vindkraftprojektet Fängsjön-Storsjöhöjden

Naturskyddsföreningens länsförbund i Västernorrland vill avstyrka den vindkraftetablering på Fängsjön och Storsjöhöjden som presenteras i ansökan. Huvudargumenten är sammanfattningsvis:

–  Delar av projektområdet ligger utanför de platser som kommunerna anger som möjliga för storskalig vindkraftsetablering.

–  Långsiktigt tror vi att det höglänta området som omfattas av exploateringsplanerna har ett värde för järv- och kungsörnstammen, samt övrigt djur- och växtliv som finns koncentrerat till det flertal reservat som ligger strax söder om projektområdet.

–  Det finns en entreprenör som idag bedriver naturturismverksamhet inom området på Storsjöhöjden. Vi ser denna verksamhet som mer långsiktigt hållbar än vindkraften, speciellt mot bakgrund av att Sveriges och Västernorrlands elbehov är begränsat i en framtid.

–  Livsmiljön för ett stort antal fritidsboende försämras drastiskt. Många människor kommer att påverkas av vindkraftverken, både synbarligen och bullermässigt.

 

Specifika synpunkter på ansökningshandlingarna för Fängsjön-Storsjöhöjden

Naturskyddsföreningen har i flera fall deltagit i och påverkat vindbruksplanerna för kommunerna i länet, så också i Örnsköldsvik och Sollefteå kommuner. När ansökningar inkommer , som ligger utanför planområden, avvisar vi sådana  propåer. I detta fall hela projektområdet inom Örnsköldsviks kommun.

Den högplatå som projektområdet utgör har idag naturvärden i form av befintliga järv- och kungsörnsrevir. Länsstyrelsen har satt upp långsiktiga mål för båda arterna, vilka är långt ifrån uppfyllda. Vi tror att högplatån kan ha potentiell betydelse för båda arterna (ref. ÅOF, samt för järv uppg av Jens Persson i MKB:n), vilka föredrar höjder > 300 m ö h. Naturskyddsföreningen har inventerat järv i området sedan år 2000 och det kanske inte är någon slump att järvreviren i Ångermanland ligger just här. Länsstyrelsen ansvarar, tillsammans med oss andra för att stammarna stärks och potentiella föryngringsområden undantas från exploatering. Med hänsyn till den långsiktiga utvecklingen av dessa arter anser vi att området är olämpligt för storskalig vindetablering.

Föreningen kräver att naturvärden norr om Oringsjös reservat upp till topplatån av Nävernäsan skyddas mot fragmentering, för att framgent kunna utvidga reservatet mot norr. Vi vill se att skydd för insektsarter och rovfåglar utökas mellan reservatet och Nävernäsans sydvästbrant. Därför ska branten och topplatån av Nävernäsan undantas från vindkraftlokalisering.  Att SCA dessutom har avsatt skyddade nyckelbiotoper där understryker  behovet att skydda detta område! Därför kräver vi att de vindkraftverk som finns förlagda på Nävernäsans sydvästbrant stryks och att området mellan Oringsjös reservat och Nävernäsan skyddas för exploatering.

Generellt kräver vi att avsatta nyckelbiotoper och hänsynsområden undantas från verkslokaliseringar!

Vi anmodar MPD att kräva en ny tjäderspelplatsinventering, då vi ser att inventeraren enbart hittat en spelplats i hela området, vilket vi ifrågasätter riktigheten i.  Vi anser att inventeringens utgångspunkt, metod och tidpunkt varit dålig. Utgångspunkten för att få ett bra beslutsunderlag borde ha varit att låta en person med dokumenterad erfarenhet av att hitta spelplatser identifiera och fältbesöka tänkbara områden och inte som nu begränsa sitt fältbesök till spelplatser som allmänheten tipsat om. Metoden borde ha alltså varit som ovan nämnt. Tidpunkten som valts – mitten av maj- är för sen för att  finna fåglarna på spelet. Ett fåtal kunniga personer i landet kan även hitta spelplatser på andra tider av året genom att söka andra tecken än spelande tjädrar. Exakt vilket inventerarens uppdrag varit här vet vi inte. Heller inte vilken erfarenhet inventeraren har av att söka dessa andra tecken.

Den säkerställda spelplatsen har inte undersökts med avseende på antal tuppar, vilket är väsentligt eftersom vi förordar SOF:s (Sveriges ornitologiska förenings) rekommendation om att spel med 5 tuppar eller flera ska ha ett skyddsavstånd på 1 km till närmaste verk. Beträffande tjäderspelplatser är det enligt Eu:s fågel- och habitatdirektiv, som införlivats med artskyddsförordningen, förbjudet att skada eller förstöra deras fortplantningsområden. Oavsett antal tuppar ska därför en känd spelplats alltid undantas från exploatering, varför vi med upprördhet och förvåning läser att man ska anlägga en vändplan på den säkerställda spelplatsen!

Den lokala turistentreprenören Farm Backsjön behöver Storsjöhöjden för sin verksamhet. Även de turister som inte åker hundspann just på Storsjöhöjden riskerar att påverkas av en störande landskapsbild. Naturskyddsföreningens länsförbund anser att denna naturturismverksamhet är mer långsiktigt hållbar på Storsjöhöjden än vindkraften. Ett spetsföretag inom naturturism lockar en speciell kategori människor som oftast även köper andra tjänster i kommunen. Just naturturism är den starkast växande näringen i världen och helt klart behövs fler naturturismentreprenörer i länet för att öka den totala tillströmningen av turister till vårt län.

Stora protester har kommit från närboende i området, vilket inte heller naturskyddsföreningen vill bortse ifrån. Vi anser att det förhållandevis stora antalet fritidsboende som berörs av projektet gör området och etableringen i nuvarande omfattning olämplig ur social synpunkt. Här vill vi även lägga in  den påverkan från parken man kommer att utsättas för som besökare i något av de fina naturreservaten strax söder om Fängsjöområdet. Även den fina skogen (som är undantagen verksplaceringar) på Storsjöhöjden har stora rekreationsvärden som omintetgörs av omgivande vindkraftverk.

Föreningen anmodar i övrigt att MPD föreskriver att naturgruskällor inte användes.

 

Naturskyddsföreningens Länsförbund i Västernorrland

Andro Stenman eu, vice ordf