Naturpärlor

Här kommer du att hitta några av de naturpärlor som vi brinner lite extra för i Västernorrlands län. Många av områden är funna och inventerade av medlemmar i Naturskyddsföreningens lokala kretsar i Västernorrland.

Bastusjöklippen – brant sydväxtberg med en intressant kärlväxtflora i Härnösands kommun. Ligger precis vid väg 331 mellan Viksjö och Graninge. Området sparas tills vidare av markägaren SCA.

Brånsån –  Ett naturreservat i Härnösands kommun. En vacker å med flodpärlmussla och omgivande skog med många hotade och sällsynta arter. Här hittar du karta och vägbeskrivning till reservatet. Efter en mångårig kamp från skogsgruppen Steget Före i Härnösand och Härnösandskretsen, så blev Brånsån med omgivande skog äntligen naturreservat under 2006. Här hittar man ett 30 tal rödlistade arter som bland annat ringlav VU, trådbrosklav EN och grenskägglav EN. SNF:s arbete med att försöka få området skyddat började redan i mitten på 90-talet.

Dalatjärn – en mycket lågarik grannaturskog med bl. a den ovanliga kristalltickan i Härnösands kommun. Delar av området har  biotopskyddas. Däremot hotas den grova högproduktiva granskogen mellan tjärnen och vägen av avverkning.

Deltat – Timrå kommun, en del av deltat är naturreservat.  Beskrivning ur naturguiden för Timrå kommun.

Djupdalen – kalkbarrskog, ett stort skogsområde rikt på rödlistade arter i Sollefteå kommun. I området har över 40 rödlistade arter påträffats vid olika inventeringar. Markägaren SCA är ovilliga att spara mer än nödvändigt i området. Skogsbolaget påstår att de har finare skogar någon annanstans. Skogsgruppen har försökt få reda på vart det ligger, men utan framgång. Här kan du läsa mer om kalkgranskogar.

Fageråsen – Ett naturreservat i Timrå kommun. Beskrivning ur naturguiden för Timrå kommun.

Fågelsången – Ett naturreservat i Timrå kommun. Beskrivning ur naturguiden för Timrå kommun.

Holmö – Timrå kommun. Beskrivning ur naturguiden för Timrå kommun.

Gillersberget – en grov och högproduktiv granlid med en rik kärlväxtflora, här växer lönn i granskogen i Härnösands kommun. Delar av området sparas tills vidare av markägaren SCA. Däremot tänker SCA hugga skogen nedan berget mot Illmyrån.

Grenigtmyrhöjden/Stenbitshålsberget – Härnösands kommun, ett relativt stort barrnaturskogsområde omgivet av hyggen och ungskogar. Mycket höga naturvärden. Hela området sparas tills vidare av markägaren SCA efter påtryckningar av Steget Före i Härnösand.

Kunnådalen – Örnsköldsviks kommun, dalgången ett av de större oskyddade vildmarksområdena i Västernorrlands län. Ett stort och mycket lövrikt skogsområde med höga naturvärden. Här hittar man rikligt med stor aspticka och fertil lunglav. I den vackra blandskogen på den södra sidan i dalgången hittar man en rik förekomst av den rödlistade purpurfingersvampen, och här hittar man även den rara orkidén skogsfru. Den största markägaren är Holmen Skog, som sparar delar av dalgången tills vidare.

Lenånger – två stycken biotopskydd med långskäggslav, trådbrosklav och vintertagging. Många vackra gammeltallar växer i biotopskydden. Här finns också en oskyddad hällmark med den mycket sällsynta grenlav. Områdena ligger i den lilla och mycket gamla byn Lenånger i Härnösands kommun.

Långmyrberget – en naturskog rik på långskäggslav Sela området i Härnösands kommun. Skogen har mycket höga naturvärden, här hittar man fler än 250 träd med långskägg spridd på ca 130 hektar gammelskog.

Mellanbergsmyrarna – naturskog som gränsar mot reservatet Vällingsjö urskog i Sollefteå kommun. Många rödlistade arter, som lappticka, rosenticka och doftticka.
Delar av den skyddsvärda skogen har skövlats av markägaren SCA. Mängder med naturvärden har förstörts, i massakrerade skogsområdet har 11 rödlistade arter påträffats.
Skogsbolaget SCA anmäls för grovt övertramp  Naturskyddsföreningen har lämnat in en anmälan av SCA för en avverkning i Sollefteå kommun som föreningen menar bryter mot inte mindre än åtta regler i den FSC-certifiering som SCA skrivit på.

Meåforsen – två stycken raviner intill reservatet rika på den starkt hotade trådbrosklaven. laven har hittills observerats på 188 granar. Sollefteå kommun.

Midskogsdalen – skog och slåtterängar, här finns hittar man bl.a fältgentiana, låsbräken, ormtungor och många olika vaxskivlingar. I skogarna runt om har inventeringar visat på en stor artrikedom. Fler än 40 rödlistade arter är funna i området i och runt dalgången. Att nämna är arter som ringlav, grenlav, norsk näverlav och stjärntagging.

Murberget – tätortsnära naturskog i Härnösand, hällmarkskog och äldre granskog. Arter som påträffats på berget är den rödlistade violettgrå tagellav och vedsvampen ullticka.

Päckarisbäcken – bäckravin med trådbrosklav i närheten av Villola i Härnösands kommun. Här hittar man även den i kommunen sällsynta dofttickan.( Tyvärr har markägaren SCA gallrat och kört sönder bäckmiljön, där den sällsynta dofttickan växer)

Skarpudden – naturskog på den vackra udden ut i havet, senvuxen hänglavsrik granskog och hällmarkstallskog. Violettgrå tagellav är en rödlistad art som påträffats i området. Området är en del av ett stort och mycket skyddsvärd kuststräcka strax sydväst om Härnösand.

Storvattenkullen – urskogsartad granskog rik på lågor och långskägg. Ett stort skogsområde med mycket höga naturvärden i Sela, Härnösands kommun. Grov granlåga och högstubbe i en frodig bergsluttning
Den hotade och annars så sällsynta långskäggslaven finns spridd i hela skogen. Här hittar man ett 25 tal rödlistade arter, bland annat växer här den mycket sällsynta citronporingen.

Storvitajärvsberget (den av länsskogsgruppen inventerade delen har avverkats av SCA under hösten 2005) i Härnösands kommun Här försvann många rödlistade krävande vedlevande svampar när SCA valde att skövla den vackra skogen på berget och ner mot tjärnen.

Surpussen – lövrik barrnaturskog med långskägg i Sela området i Härnösands kommun. Markägaren har efter Naturskyddsföreningen i Härnösands inventeringar låtit nyckelbiotopsinventera området och funnit att stora delar håller nyckelbiotopsklass.

Sörmark – flera olika nyckelbiotoper/biotopsskydd med hotade arter som långskägg, norsk näverlav, stjärntagging och ringlav. Området ligger i Härnösands kommun. Karta

Älgtjärn/Älgtjärnsberget och Brodalsberget– långskägg, klibbalar och lågor med ullticka, rosenticka, gränsticka och doftskinn i Härnösands kommun.

Åstön -Timrå kommun, en del av Åstön är naturreservat. Beskrivning ur naturguiden för Timrå kommun

Åvikebukten – Timrå kommun Beskrivning ur naturguiden för Timrå kommun. Här finns en mycket fin växtlokal för ringlav. Som här växer i en bergbrant på gran, asp och klippa och uppe på hällmarken på senvuxna gammeltallar. Här har man en vacker utsikt ut över havet samtidigt som man lutar sig mot en vacker gammeltall med ringlav.