Björnlandshöjden

                                                                                                            

Synpunkter på samrådsunderlag för vindkraftsetablering på  Björnlandshöjden  i Härnösands och Kramfors kommuner.

 

Naturskyddsföreningen i Västernorrland (SNF) har läst igenom samrådshandlingen  Björnlandshöjden. Vi ger härmed synpunkter på projektet, men vill också hänvisa till en separat bilaga från Hans Sundström gällande mer specifika naturvärden som framkommit vid våra inventeringar i området.

 

Ideella naturvården har till en tidigare projektör i området; ( Väktaren Vind) inkommit med synpunkter för Björnlandshöjdens vindkraftpark ( tidigare rubricerats som Erik-Matshöjden).

Därvid har vi funnit att den nordliga delen av parken, med naturreservatet Hugstmyrberget, , skyddsvärda myrar som Kullmyran och Lutmyran m.fl är olämpliga.

 

Vi finner samma argument gällande SCAs vindkraftetablering för samma och även det utökade området för vindkraftparken.

 

Vi hänvisar till följande argument:

 

Förslaget går utanför kommunernas vindkraftplan. I Kramfors är detta speciellt känsligt då området har höga naturvärden med naturreservatet Hugstmyrberget med långskägglav, skyddsvärda myrar som Kullmyran och Lutmyran

I Kramfors område ligger de 5 nordligaste verken i  kungsörnens häckningsområde.

Samma inskränkning i Härnösands kommun ser vi för de 4 nordligaste verken norr om Luttmyr-Stormyran

Inom Härnösands kommuns område finns känslig natur med  bl.a. långskägglav och med nyckelbiotoper vid Greningmyran. Kungsörn jagar ofta över detta område, troligen för att det finns god förekomst av ripa och skogsfågel på höjdområdena. Inom norra delen av området norr om Erik Mattshöjden är det mycket tveksamt att överhuvudtaget etablera vindkraft.

Naturskyddsföreningens sammanfattning;

Föreningen är positiv för vindkraftens utbyggnad på land till 20 TWh.

Vi finner att efter att de bästa områdena redan etablerats i landet och då marginalområden nu planeras, måste  noggrann undersökning och inventering ske  och föregå  detaljplanering.

Därför avråder vi från förläggning av vindkraftverk i den nordliga delen av Björnlandshöjden.

Naturskyddsföreningens Länsförbund i Västernorrland

 

Karin Johansson                                  Andro Stenman, eu

Vice ordf                                                 kontaktperson, Vindkraftfrågor