Junsele Kärmsjö

Länsstyrelsen Västernorrland                            

Miljöprövningsdelegationen

871 86 Härnösand

Synpunkter från Sollefteå Naturskyddsförening på ansökan om uppförande av 22 vindkraftverk vid Kärmsjö, Sollefteå kommun, diarienummer 551-4785-12.

I hela Sverige finns ca 500 kungsörnpar och andelen lyckade häckningar (föryngringar) är under de bästa åren inte ens hälften. Riksdagens mål för denna fågel är 600 föryngringar.

 Ett kungsörnspar lyckas i genomsnitt bara föda upp en flygg unge vartannat år. På grund av sin storlek, ett vingspann på ca 2 meter har den inte upplevt något hot i luftrummet och verkar därför inte vara rädd för rörliga föremål i luftrummet. Erfarenheter från vindkraftparker på Smöla i Norge och Altamont i Kalifornien tyder på detta.

Vid kungsörninventeringar över den föreslagna vindkraftanläggningen Kärmsjö, konstateras att det i området i och kring den planerade etableringen finns ett Kungsörnrevir omgärdat av besatta revir runtomkring. Dessa revir bildar tillsammans ett sammansatt häckningsområde, som kunnat konstateras under det senaste decenniet.

I det aktuella Kärmsjöreviret har det alltid iakttagits örnar. Vid inventeringar har kungsörn setts flyga och även para sig i området under häckningstid. Något bo har ännu inte hittats men dessa är väldigt svårfunna. Däremot har det iakttagits kungsörn och en kungsörnsunge i området under augusti månad, vilket starkt indikerar häckning inom området.

Eftersom många observationer visat att det finns örnrevir i området är det nödvändigt att sökandet efter örnbo fortsätter för att kunna säkerställa ett skyddsområde på minst 2 km från dessa. Andra skyddsåtgärder kan vara att undvika störningar från mänsklig aktivitet  under den känsligaste delen av häckningsperioden.

Örnar utnyttjar höjdryggar som ger bra uppvindar i sitt revir och då blir de extra känsliga för vindkraftprojektering, som lokaliseras just till dessa höjdområden.

Innan en ev. ny vindkraftplan för Sollefteå kommun tagits fram, där även ideell naturvård fått framföra sina synpunkter, ligger den nu gällande fast. Där finns inte detta område med och vi anser bl.a. därför att vindkraftetablering inte ska ske.

Eftersom etableringstrycket när det gäller vindkraft är stort finns risken för att den sammanlagda påverkan på rovfågel blir större än för den enskilda anläggningen. Därför är det viktigt med en helhetssyn på vad etableringarna kan innebära för rovfåglarna. Finns en livskraftig stam ersätts individer som försvinner av naturlig anledning ofta snabbt av yngre  men minskar antalet i beståndet för mycket finns stor risk för utarmning.

Naturskyddsföreningen hemställer således att Miljöprövningsdelegationen ej ger tillstånd till vindkraftetableringen vid Kärmsjö p.g.a. att

–          bolaget ligger utanför den av Sollefteå kommun fastställda vindkraftsplanen.

–          bolaget har bara presenterat ett reellt alternativ, som skall visa att detta är det lämpligaste området att etablera vindkraft på utifrån en samlad bedömning. Alternativet med Häbbersjöhöjden har man ej presenterat med riktiga utredningar, varför bedömningen att Kärmsjöområdet är bättre ej kan bedömmas! Därför finner vi inte att Miljöbalkens alternativa lokaliseringsalternativ uppfylls.

–          bolagets etablering berör ett kungsörnsrevir där observationer visar att bo finns i närområdet till vindkraftsparken.

 

 Dag som ovan

 

Naturskyddsföreningen Länsförbund i Västernorrland

 

 

Karin Johansson, ordf