Riktlinjer för bidrag

Bilaga till styrelseprotokoll 2009-10-15

 

Anvisningar för ansökan om projektbidrag från
Naturskyddsföreningens länsförbund i Västernorrlands län

En ansökan om projektbidrag skall innehålla följande upplysningar:

– Vem söker? En beskrivning av den sökande organisationen, dess ändamål,
gärna med stadgar och organisationsnummerVilket är syftet med det aktuella
projektet?
Vilken anknytning har verksamheten/projektet till Naturskyddsföreningen?
– Budget för projektet? Hur är finansieringen tänkt? Finns andra finansiärer?
Vad skall just det sökta bidraget användas till?
– Tidsplan för projektet? Hur skall det rapporteras och till vem?
Ansökan skall vidare:
inlämnas i god tid före projektstart. Länsförbundet kan behöva ett par månader
för att behandla den.
För projekt under första halvåret skall ansökan ha lämnats senast den 15 oktober,
för projekt under andra halvåret senast den 1 april.

Kommentarer:
Det är i allra första hand Naturskyddsföreningskretsar i länet som skall kunna stödjas.
Verksamheten där skall i grunden vara ideell. Bidrag skall gälla kostnader för
speciella, angelägna ändamål, som inte ryms inom den löpande ordinarie
verksamheten. Det kan även användas för att anlita extern expertis el.dyl.
Det skall i normala fall finnas en organisation bakom.
Undantag: Enskilda personer kan möjligen beviljas bidrag till specifika,
angelägna kostnader, som skall kunna verifieras.
Syftet skall ligga linje med Naturskyddsföreningens verksamhet, stadgar
och ändamål.
Om bidrag beviljas skall Länsförbundet begära en skriftlig rapport.
Styrelsen kan undantagsvis vid brådskande ärenden