Vi tycker…

Örnsköldsvik 20130626

Naturskyddsföreningen i Västernorrland

                                                                                                             E.ON  Elnät Sverige

Sammanlagd Inlaga till EONs förslag om 130 kV- ledningsdragning  från Vindkraftparkerna Björnlandshöjden, Hästkullen och Högåsen.
Länsförbundet av Naturskyddsföreningen har fått förslagen på remiss och får härmed inge vår mening;
Vi ser möjligheten att ni drar 130 kV luftledingar längs befintliga ledningsstråk från Villola och föredrar era förslag D, L, I och H-korridorerna, så länge etablering vid Högåsen är aktuell.
Då är även kopplingsstationen vid Jenåsen det naturliga alternativet.
Därvid kan nya 130 kV ledningar följa stamnätsledningen  åt norr och åt söder.  (Skälshöjden-Nysätra)
Med hänvisning till anpassningarna gjorda för Hästkullen torde vindkraftpark vid Vällingsjön vara begränsad.
Vi rekommenderar att trästolpar med överliggare (Portalstolpar) och hängande kedje-isolatorer används för aktuell ledningsdragning.
Stålstolpeutförande och fackverksutföranden avvisar vi bestämt!
Vid anslutningar och nedledningar rekommenderar vi minst 60 cm långa kedjeisolatorer för att undvika strömgenomgång om fåglar sitter på överliggare.
Ledningsdragningar inom parkområdena skall vara av typ jordledning.
Vid förekommande fall skall mellanspänningsledningar utföras med BLL-ledning.
Kopplingspukter utföres  fågelsäkrade..med långa avlastningsisolatorer enl.ovan.

Dag som ovan

Andro Stenman,vice ordf och Vindkraftsamordnande