NATURSKYDDSFÖRENINGEN BLIR SKOGSÄGARE!

Naturskyddsföreningen har kretsar ute i de flesta kommuner i landet samt länsförbund i alla län. Länsförbundet i Västernorrland består av ledamöter från alla kretsar utom från Timråkretsen. Så om någon naturvän i Timrå känner för att vara med i Länsförbundet så bör ni meddela detta till kretsens ordförande Bengt-Göran Norlin.
Det är intressant och lärorikt att vara med i länsförbundet som har kvällsmöten ungefär varannan månad på hotell Höga Kusten i Kramfors. Jordbruk, skogsbruk, rovdjur, energi- och klimatfrågor diskuteras livligt. Våren 2012 ordnade länsförbundet t ex ett välbesökt seminarium på Söråkers Folkets Hus om länets klimatstrategi med bl a riksfordföranden Mikael Karlsson, SCA, Länsstyrelsen, LRF med flera vilket resulterade i en utförlig pdf-rapport. Hör av dig per mail till undertecknad om du vill ha rapporten. Nu följer länsförbundet upp energi- och klimatfrågorna vid sina mötena.
Länsförbundet har även mycket nära kontakt med rikskansliet i Stockholm och så kallade länsordförandekonferenser ordnas flera gånger om året. Christer Borg i Näsåker är ledamot av riksstyrelsen inom Naturskyddsföreningen, ordförande i ”Älvräddarna” och sitter även med i länsförbundets styrelse i Västernorrland. Christer deltog som representant för länsförbundet nyligen i länsordförandekonferens där man diskuterade revidering av ”jaktpolicyn” och GMO-policyn” samt nytt policy för ”gruvor och mineraler”. Mikael Karlsson tog upp riktlinjer för verksam- heten närmaste åren medan generalsekretere Svante Axelsson uppmanade till mobilisering inför valet till Europaparlamentet. Han menade att EU i vissa frågor ligger före Sverige vad gäller natur- och miljöfrågor.
Länsförbunden i Jämtland-Härjedalen och Västernorrland har täta kontakter nu under våren inför starten av ett gemensamt regionkansli från 1 januari 2015 med en tjänst på 70 procent av heltid. Styrelserna i båda länsförbunden diskuterar vid vårens träffar angelägna arbetsuppgifter för ett sådant regionkansli och tar tacksamt emot synpunkter på vad regionkansliet helst bör syssla med för uppgifter. Tjänsten kommer att utlysas under hösten 2014 och alla intresserade kan söka denna onekligen stimulerande arbetsuppgift för en naturvän.
En naturvårdsintresserad person, Ingeborg Strangell, har i testamente skänkt skogsfastigheter i Jämtland, Medelpad och Hälsingland till Naturskyddsföreningen! I vårt län handlar det om obebyggda skogsfastigheten Nordanede 1:114 i Torp socken i närheten av sjön Leringen med 68 hektar produktiv skog, 2 hektar impediment och 2 hektar ”övrig mark” (troligen inäga) med taxeringsvärde på 1.1 miljoner kronor. Två nyare hyggen finns som avverkningsanmäl- des 1995 och är på 8 respektive 6 hektar och numera planterade. En bäckmiljö är angiven som ”objekt med naturvärde” (snäppet under nyckelbiotop).
Länsförbundets årsmöte äger rum i finaste vårtid lördag 17 maj på Torpshammars vackra herrgård vid stranden av älven Ljungan. Dit är medlemmar i Naturskyddsföreningen välkomna. Anmälan och info till lisbeth.jakobsson@naturskyddsforeningen.se  Efter årsmötet åker vi ut och ser på vår nya skog tillsammans med Fränstabon Tryggve Hedtjärn som representerar Naturskyddsföreningen i den stiftelse som ska sköta om vår skogsfastighet.

Jan-Olof Tedebrand
jan-olof.tedebrand@telia.com

Sångsvan

[vimeo 89021592 w=500 h=281]

Sångsvanarna har anlänt till länet tidigare än vanligt i år. Passa på att skåda de vackra fåglarna när det finns tillfälle. När flera grupper träffas uppstår ibland svandans!

Film:Stig Carlsson, Timrå

Foto

Många medlemmar är idag utrustade med kamera när vi är ute i naturen. Ta chansen och visa dina bilder här på hemsidan.
Mejla din bild till stig.outsidepix@gmail.com så kommer den förhoppningsvis med här på hemsidan.
Gärna bilder som visar hur det ser ut i just din del av länet.

Länet Runt

Under fliken ”Länet runt” kan du läsa vad som är på gång i de olika kretsarna.
Du hittar också genvägar till kretsarnas egna hemsidor.

Ny förening bildad mot fiskodling i Höga Kusten.

Fiskodlingar inom Höga Kusten har under decennier producerat tusentals ton regnbåge. 2013 behandlas ansökningar om betydande ökning av volymerna. Det innebär att mängderna avfall i form av regnbågsgödsel, foderrester och andra ämnen ökar dramatiskt och påverkar miljön ännu värre.

Leif Olsson från naturskyddsföreningen i Sollefteå har deltagit i bildandet av interimsstyrelsen och sitter själv med där. Stöd gärna föreningen. Läs mer på länken nedan.

Rädda Höga Kusten!

Miljöpriset 2013

miljopris13Hans Bothorp och Susanne Rantakokko överlämnar 2013 års miljöpris till Elisabeth Nilsson.
Foto: Lisbeth Jakobsson

Miljöpriset 2013 delades ut till Elisabeth Nilsson i samband med Naturskyddsföreningens länsförbunds styrelsemöte på Hotell Höga Kusten den 25 november.

Elisabeth Nilsson bor i Ljustorp i norra Medelpad. Hon har under många år varit ledare för hundratals utflykter i Mjällådalen och tillsammans med bl a Sofia Lundell och Hans Sundström aktivt kämpat för att Mjällådalen ska få formellt skydd som reservat på grund av dalgångens höga naturvärden. Här finns en geologiskt unik, djupt nerskuren dalgång och ett helt oreglerat vattendrag som ger kraftig erosion i höga branta raviner och nipsystem. Mjällådalen hyser därför en nationellt intressant fauna av skalbaggar och insekter som är bundna till mjäla- och sandslänterna. Här finns även de största nordiska förekomsterna av ett östligt gräs, sötgräs och en fin kärlväxtflora i övrigt. Rikedomen på gammal lövskog och grov död ved, bland annat grova asplågor, ger även upphov till en rik flora av lavar, mossor och svampar. Mjällådalen har nyligen hamnat på Världsnaturfondens lista över finaste naturobjekt i vårt län.

Elisabeths egen kommentar på den för henne oförväntade utmärkelsen var att hon önskar att Mjällådalen genom denna utmärkelse nu blir ännu mera känd.

Höstkonferensen 2013

Miljön och jobben – två utmaningar, en lösning.

I tvåhundra år har vi varit beroende av kol. Nu måste vi minska kolutsläppen med minst 3 % varje år för att bli klimatneutrala år 2050. Argumenten för klimatpolitiken finns. Tekniken finns. Representanter från näringsliv och fackföreningar börjar inse att en förändring krävs och att det inte är ett hinder utan kan istället ge konkurrensfördelar. Det ger plus både till ekonomin och sysselsättningen.
Hälsokostnaderna för miljöföroreningar är idag stora men syns inte. Bara luftföroreningar gör hundratusentals sjuka i Europa med ett bortfall av en miljon arbetsdagar varje år. Kemikalieinstitutet har räknat ut att kadmium orsakar benbrott för 4 miljarder varje år. Det kostar att förstöra miljön och omställningen ger jobb!
Politiker måste skapa förutsättning till en omställning som ändrar kurs. Det ska vara lönsamt och många talare ansåg att skatteväxling är bland annat vad som krävs. Omvandlingen måste sätta klimatet i fokus och inte tillväxten. Prof. Staffan Laestadius, KTH gav konkreta förslag till omvandling. En halvering av bilåkandet, en halvering av energiförbrukningen och en halvering av fossil bränsleanvändning är konkreta förslag för att nå CO2 målet. Genom att minska bilåkandet från 80 % till 60 % skulle kollektivtransporterna behöva fördubblas vilket också skulle ge en ökad sysselsättning. 5 % av skogsarealen skulle räcka för att producera 12 – 25000 vindkraftverk vilket skulle ge 70 – 140 TWh. Ett svenskt överskott på el kan exporteras till Europa.
Vågenergi kan komma att bli en stor tillgång till dagens förnybara energislag. Enligt fysikens lagar är vågkraften energieffektivare än vinden och kräver därmed färre verk och mindre materialåtgång.
Inbjudna fack och företag pratade om vikten till en grön omställning och ett socialt ansvarstagande. Riksbyggen, Preem, Skanska och representant från lantmännen har börjat klimatanpassa sina verksamheter så smått. Samarbete på alla nivåer behövs där också kommuner och forskningen ska finnas med. De 52 statliga verken måste ha ett hållbart företagande som måste in i de statliga bolagsverken framhöll statssekreteraren i finansdepartementet.
Det behövs politisk retorik för att övertyga medborgarna vad som måste göras. Skatteväxling är en möjlighet att skapa förutsättning till ett hållbart samhälle där det ska vara lönsamt att ställa om. Politikerna måste ta sitt ansvar. Vi får inte glömma att samhället är en del av natur.
http://www.naturskyddsforeningen.se/miljojobb

Lisbeth Jakobsson

Erbjudande om gratisprenumeration!

Erbjudande om gratisprenumeration!

Om du är SNF-medlem så kan du anmäla dig till en gratisprenumeration på tidningen ETC. Prenumerationen gäller 10 nummer och finns för max 300 medlemmar i länet, så först till kvarn…  
Anmälan med namn och postadress till Eigil Söderin: eigil.soderin@etc.se
Så här säger Eigil om tidningen: ”Dagens ETC är en oberoende nyhetstidning med en rödgrön ledarsida. På nyhetsplats strävar vi efter opartiskhet och saklighet precis som alla andra redaktioner. Det som skiljer oss från många andra tidningar är framförallt nyhetsvärderingen. Vi tycker att rättvise-, klimat- och miljöfrågor är viktiga bevakningsområden.”